Onze algemene ledenvergadering (ALV) zal dit jaar niet plaatsvinden op de derde donderdag van september, maar op de woensdag daarvoor.

Woensdag 16 september 2020, om 20:00u in het Piet Renderspaviljoen.

Vanwege het dreigende Coronavirus hebben wij al vele maatregelen moeten nemen en ook dit is een gevolg van de tijd waarin wij leven. Op de donderdagavonden zijn er vaak leden in de kantine die eigenlijk helemaal niet voor de ALV komen, maar er toevallig “bij uit komen”. Normaal gesproken is dat hartstikke goed natuurlijk; het creëert extra betrokkenheid. Echter is het momenteel beter om groepen klein te houden en als alleen geïnteresseerden komen dan zal de groep kleiner blijven.
Dit neemt niet weg dat u van harte welkom bent om te luisteren naar het jaarverslag, de financiële situatie en het verdere reilen en zeilen van onze mooie vereniging. Ook zal er gelegenheid zijn voor uw eigen ideeën aan te dragen over hoe wij samen onze vereniging nog sterker kunnen maken.

Hieronder de notulen van de ALV 2019.

Namens het bestuur.

 

 

 

Verslag algemene ledenvergadering d.d. 19-09-2019.

Aanwezig: 46 leden.

 

  1. Opening door de voorzitter Willy Raaymakers.

Willy heet de aanwezige leden van harte welkom en zegt op een positief verloop van de vergadering te hopen.

 

2. Notulen d.d,. 20-09-2018.

De Notulen van bovengenoemde datum worden door de aanwezige leden op de vergadering goedgekeurd.

 

3. Verslag seizoen 2018 / 2019 Kees leest het verslag voor over het afgelopen seizoen..

Kees doet verslag van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Voor verdere informatie: Zie bijlage.

 

4. Financieel verslag door de penningmeester Toon van Rooy.

Activa als Vorderingen: nog te vorderen middelen bij leden en elders.

Vorderingen bij BOSN.

Geldmiddelen

Passiva : Exploitatie overschot / reserves

Bestemmingsmiddelen

Schulden

Toon doet verslag van het gebruik van de financiële middelen binnen de vereniging.

Een klein positief saldo.

Kantineopbrengst is teruggelopen.

We gaan er vanuit dat het onderhoud van het hybrideveld bij de gemeente ligt.

Als het toelaat gaan we reserveren voor een in de nabije toekomst te vieren jubileum.

 

5. Kascommissie:

De kas is het hele jaar door netjes bijgehouden en in de afgelopen week goedgekeurd.

Erwin de Meester         Peter Raaymakers

Tom Raaymakers   en   Julia Raaymakers vormen de nieuwe kascommissie,

 

6. Mededelingen:

Geen contributieverhoging.

Aanpassingen in de kantine

Kantineprijzen zijn verhoogd

Kantine kopen van de Gemeente?

Asbest verwijdering voor rekening van de Gemeente?

Beamer vernieuwen?

Dames 2 is teruggetrokken

 

7. Bestuursverkiezing: Marlon, Theo en Han worden met ruime meerderheid gekozen

voor een volgende bestuursperiode.

 

 

Rondvraag:

  1. Hoe staan wij tegenover spelers die geen lid zijn van de vereniging?

De betrokken personen zijn daar op aangesproken.

  1. Kantine teruglopen hoe kan dat?

We gaan er iets van maken. Diverse mensen geven zichzelf op om mee te denken aan invulling van avonden voor publiek.

3.Hoe kijkt het bestuur de toekomst in wat betreft de vereniging?

Er zal een vragenlijst gemaakt worden die rondgestuurd wordt. Daar zal een groep mee aan de slag gaan om een toekomstvisie te maken voor onze vereniging.

4.Verlichting trainingsveld ?

Het bestuur is bezig met het kostenplaatje daarvoor en wie dat gaat betalen.

  1. Spotje boven de standenlijst ?

Daar wordt aan gewerkt.

  1. Borden in de kantine die een registratie bij houden dienen op orde te zijn.
  2. Kantine kopen?

Onderhandelingen daarover zijn nabij.

Willy sluit de vergadering en wenst iedereen een sportief en succesvol seizoen toe.