Donderdagavond 20 september om 21.15u is het weer tijd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging, in het Piet Renders Paviljoen. Alle leden van RKVV Nederwetten worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Agenda ALV:
1. Opening
2. Notulen ALV 2017 (zie onderaan dit bericht)
3. Verslag dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging in seizoen 2017/2018
4. Financieel verslag
5. Verslag kascommissie
6. Bestuursverkiezingen 
  • Jack van Hoek aftredend en herkiesbaar (materialen)
  • Toon van Rooij aftredend en herkiesbaar (penningmeester)
  • Openstaande functie: Wedstrijdsecretaris
7. Mededelingen door de voorzitter
8. Rondvraag
 
(eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich volgens de statuten melden bij een van de bestuursleden)
 
Alvast bedankt voor uw aanwezigheid.
 
Bestuur RKVV Nederwetten

info@rkvvnederwetten.nl 

 
 
 
Notulen ALV 2017:
Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 21-09-2017.

 

52 leden zijn bij deze vergadering aanwezig.

1. Voorzitter Willy Raaymakers opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Verslag vorige algemene ledenvergadering d.d. 08-09-2016. Dit verslag, wat een aantal weken voor aanvang van de vergadering is gepubliceerd, wordt door de vergadering aangenomen.

 

3. Verslag secretaris: Uit het seizoen 2016/2017 worden diverse items naar voren gebracht en krijgen zij de aandacht. De verbouwing, seizoensopening, activiteitencommissie, het voetballen, de standen, het verlies van dierbaren en de gebruikelijke activiteiten passeren de revue.

 

4. Financieel verslag (ter inzag gelegd voor de vergadering): Toon doet verslag over de financiële situatie van onze club en hoe we op het gebied van de gelden het afgelopen jaar gedraaid hebben.

Activa: o.a. Vorderingen bij de BOS N        

                    Geldmiddelen.

Passiva: Reserveringen : Kleding

                                         Onderhoud kantine/sportvelden

                                         Vervanging kantine/sportvelden.

Schulden: Club van 50

                 Spaarkas

                 Vooruit ontvangen reclamegelden.

Winst en verliesrekening.

Toon’s conclusie: Een fijn jaar gedraaid, zodat het verlies van vorig jaar nagenoeg weg is.

 

5. Verslag Kascommissie:

Ad van de Biggelaar meldt namens de commissie dat de geldmiddelen van de voetbalvereniging in goede handen zijn en op een goede manier beheerd worden.

Kascommissie seizoen 2017/2018: Rens van Herpt, Ronnie van der Heyden, Kasper Janssen, Giel van Korven. Waarvan 1 de reserve zal zijn.

 

6. Bestuursverkiezing: Han en Marlon worden met grote meerderheid door de vergadering als bestuurslid gekozen.

 

7. Mededeling door de voorzitter:

Veterinnen gaan op vrijdag spelen.

We moeten waken voor spelersschaarste wanneer we komend seizoen van een selectieteam uitgaan.

Hybrideveld staat op de begroting van de gemeente.

Oude toiletten zullen gebruikt worden als opslag kantinemateriaal en het dames toilet als garderobe.

In het damestoilet komt een luierplank.

Speeltoestel is duur. Er is al wel gereserveerd.

60 nieuwe stoelen voor de kantine gekocht.

 

8. Rondvraag;

Tijdens de rondvraag komen de volgende items aan bod:

Naar een goede geluidsinstallatie gaat gekeken worden en afgewogen of we die aan kunnen schaffen.

Het erelidbord moet op orde gebracht worden.

De ledenvergadering moet op een tijdstip beginnen zodat iedereen op tijd kan zijn.

De sponsorcommissie beoordeelt de besteding van de gelden van de club van 50.

Er komt een trainingsschema.

Oud papier heeft minder gebracht. We proberen dit weer omhoog te halen.

 

Om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een fijn en gezellig seizoen toe.