Donderdag 8 sept. is het tijd voor de algemene ledenvergadering,

 

De notulen zijn hieronder te vinden van 2015-2016

 

Agenda is als volgt:

 

Aanvang 21.15u

 

1. opening

2. Notulen d.d. 03-09-2015

3. Verslag dagelijkse gang van zaken in het seizoen 2015/2016

4. Financieel verslag

5. Verslag kascommissie

6. mededelingen door de voorzitter

—-

7. Bestuursverkiezingen:

   Martijn Migchels aftredend en niet herkiesbaar.

   Edward Renders aftredend en niet herkiesbaar.

 

8. Rondvraag

 

9. Sluiting algemene ledenvergadering

 

Bestuur RKVV Nederwetten

 

 

 

Notulen veslag 

 

 

Verslag algemene ledenvergadering d.d. 03-09-2015.  Aanwezig 44 seniorenleden.

 

 1. Opening van de vergadering door onze voorzitter Willy Raaymakers. Hij wenst iedereen een fijne avond toe , en hoopt op een positieve inbreng vanuit de leden en het bestuur.
 2. Verslag d.d. 11-09-2014. Dit verslag werd iet wat kort voor de vergadering via mail naar al onze leden verstuurd.  De enige opmerking over het verslag komt van Pieter Donkers die  graag de namen vermeld zou willen zien staan van de vragenstellers bij de rondvraag. Verder wordt het verslag goedgekeurd door de vergadering.
 3. Verslag secretaris. Kees leest het verslag over de dagelijkse gang van zaken voor. Dit over het seizoen 2014/2015. De voetbalprestaties van onze teams en die van Juventud komen  aan bod. Ook onderwerpen die aan de bestuurstafel besproken zijn, zoals Esrandpad, poort op slot, vooruitblik op het jubileumfeest. passeren de revue.
 4. Financieel verslag seizoen 2014/2015. Linda Wouterse doet verslag van het financiële wel en wee van onze vereniging. Alle inkomsten en uitgaven worden met behulp van het grote scherm aan de leden uitgelegd. Er wordt gewikt en gewogen hoe onze gelden op de beste manier gebruikt kunnen worden.  Ook de prognose voor het komende seizoen wordt gepresenteerd.
 5. Verslag Kascommissie. Aansluitend op de uitleg van Linda , laat Stefan Verhoeven namens de kascommissie weten dat na er wat beter naar gekeken te hebben de conclusie moet worden getrokken dat ons geld in goede handen is en dat de vereniging er gezond uit ziet. De kascommissie voor het komende seizoen zal gevormd worden door Harry Verhoeven, Myrna de Win en Heleen van Aaken.
 6. Mededelingen:
 • Er is een lijst aanwezig waarop vrijwilligers zich kunnen aanmelden om te helpen tijdens het jubileumfeest.
 • Het feest wordt geprobeerd kostenneutraal te organiseren. Vandaar de entree prijs.
 • Het ziet er naar uit dat de Gemeente niet langer bereid is subsidie te betalen aan de sportverenigingen. Voor ons zou dat zomaar eens 8000 euro aan inkomsten kunnen schelen.
 • Poort Esrand blijft voorlopig open totdat de ontsluiting definitief is.
 • Sportshop Laarbeek wordt aanbevolen. Over het totaal bestede bedrag van de Nederwetten leden krijgt de vereniging een bonus.
 • Huidige muntjes blijven geldig tot het jubileum.
 • Mochten er materialen nodig zijn of geleend worden, altijd via Edward Renders bestellen of lenen.. Niet op eigen houtje namens de vereniging inkopen gaan doen. Edward regelt handschoenen voor de keepers.

Bestuursverkiezing. Linda Wouterse en Peter Raaymakers worden in de bloemetjes gezet en bedankt door Willy voor hun inzet namens het bestuur.

Toon van Rooy en Jack van Hoek worden door de vergadering als hun vervangers in het bestuur gekozen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Rondvraag:

Debora:

 Wat te doen met de oude trainingspakken en shirts?                                                                 Dit gaat of naar Kenia of Tanzania. Slechts een klein gedeelte wordt bewaard voor een bijzondere gelegenheid.

Piet Renders;

Mogen alle kinderen loten verkopen voor de Grote clubactie?

Ja, dat mag.

Opmerking: We hebben een mooi nieuw logo. Ga het gebruiken.

Peter Smael:

Moeten steunende leden ook contributie verhogen ?

Neen daar heeft het bestuur niet voor gekozen.

Annelies Raaymakers:

Namens Annelies aandacht voor de keuken in de bestuurskamer. Bij vergadering een duidelijke notitie van wat er gebruikt is.

Pieter Donkers:

Pieter vindt het jammer dat de dingen waar over gestemd moet worden niet in de uitnodiging stonden. Contributieverhoging en bestuurskandidaten.

Riene Huybers:

Een rode sleutel?

Kan opgehaald worden.

Jack van Hoek:

Uitnodigingen en mededelingen voor alle leden graag tijdig verzenden.

Dirk Renders:

Het hoofdveld is van slechte kwaliteit.  Leo Evers neemt dit probleem mee naar de BOSN.

 

 

Willy wenst alle aanwezigen een fijn seizoen toe en op naar het FEEST.

 

HET BESTUUR.